Od 28 stycznia 2010 roku wynajmujący nie muszą się martwić co zrobić z niesolidnymi lokatorami, jeżeli tylko będą mieć z nimi podpisaną umowę najmu okazyjnego. Taką możliwość daje znowelizowana ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Nowelizacją z 17 grudnia 2009 r. (DzU 2010, nr 3, poz. 13) do ustawy wprowadzono rozdział 2a, w którym umieszczono przepisy o okazjonalnym najmie lokali. Zawarcie umowy najmu okazyjnego z lokatorami daje wynajmującemu możliwość eksmisji niesolidnych wynajmujących na bruk, bez konieczności uzyskania wyroku sądowego. Umowa najmu okazyjnego musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Musi być to umowa terminowa, zawarta maksymalnie na okres 10 lat. Do takiej umowy obowiązkowo należy dołączyć: 1. notarialne oświadczenie przyszłego najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opuszczenia najmowanego mieszkania w terminie wskazanym przez jego właściciela; koszt takiego oświadczenia w 2010 roku wynosi 132 zł; 2. wskazanie przez przyszłego najemcę innego lokalu, w którym najemca zamieszka w przypadku eksmisji; 3. oświadczenie właściciela innego lokalu wyrażające zgodę na zamieszkanie w nim najemcy w przypadku eksmisji. Taką umowę należy w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu zgłosić do Urzędu Skarbowego. Zryczałtowany podatek od przychodów z najmu wynosi 8,5%. Do tego typu umów nie ma zastosowania większość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Oznacza to, że takich lokatorów eksmitować można również zimą (nie obowiązuje okres ochronny), oraz na bruk. Aby przeprowadzić eksmisję wystarczy, że wynajmujący uzyska klauzulę wykonalności na dołączony do umowy akt notarialny. Taki tytuł wykonawczy daje podstawę udania się do komornika, który w drodze egzekucji usunie niesolidnych lokatorów.