W lipcu tego roku zacznie obowiązywać w naszym kraju ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2010 r.), która wprowadza długo oczekiwaną instytucję tzw. pozwów zbiorowych.

Pozew zbiorowy da możliwość występowania o ochronę prawną kilku osób (minimum 10) poszkodowanych w ten sam sposób przez tę samą firmę czy instytucję. Ustawa będzie mieć zastosowanie w sprawach o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych. Postępowania będą prowadzone przez sądy okręgowe i rozpoznawane w składzie trzech sędziów zawodowych.

Powództwo w takim postępowaniu wytacza reprezentant grupy poszkodowanych. Powód nie będzie w takim postępowaniu występował sam, ustawa wprowadza obowiązkowe zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego chyba, że powód jest adwokatem lub radcą prawnym.

Oznacza to, że grupa osób decydująca się wytoczyć powództwo zbiorowe musi posiadać profesjonalnego pełnomocnika.

Opłata za pozew zbiorowy została ustalona na poziomie 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia i dzieli się na wszystkich członków grupy wnoszącej pozew do sądu. W praktyce więc wpis sądowy nie będzie wielką dolegliwością, tym bardziej, że standardowa opłata w innych postępowaniach to 5% wartości przedmiotu sporu.

Nie musimy walczyć samodzielnie. Zamiast kilkunastu pozwów – do sądu wpłynie jeden, wspólny, a postępowanie będzie szybsze i tańsze.

            Ustawa reguluje również wysokość wynagrodzenia należnego profesjonalnemu pełnomocnikowi za zastępstwo procesowe. Wynagrodzenie pełnomocnika może wynosić maksymalnie 20 % kwoty zasądzonej na rzecz powoda i jest określane w umowie podpisywanej między powodami a pełnomocnikiem.

Kto i kogo może pozwać?

Przykładów można wymieniać wiele:

* klienci wycieczki – biuro podróży;

* pasażerowie linii lotniczych – za opóźnienia, odwołane loty itp.

* klienci stacji paliw – za usterki samochodowe wywołane niewłaściwą jakością paliwa

* klienci banków, instytucji finansowych – za stosowanie w umowach niewłaściwych zapisów działających na szkodę klientów