Ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2010 r.) wprowadza się nowe regulacje odnośnie przyznawania pełnomocników z urzędu oraz zwolnień od kosztów sądowych.

Dotychczas wyłącznie osoby zwolnione w całości lub w części od kosztów sądowych mogły domagać się ustanowienia pełnomocnika z urzędu – adwokata lub radcy prawnego. Obecnie – w wyniku nowelizacji takie prawo nabędą również osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne, których sąd nie zwolnił od poniesienia kosztów sądowych, a  które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub jeżeli wykażą, że nie mają dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

 

                Wniosek o ustanowienie radcy prawnego lub adwokata składać będzie się razem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd uwzględni wniosek jeżeli uzna udział adwokata lub radcy prawnego za potrzebny.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym według ustalonego wzoru. W przypadku oddalenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu strona nie może ponownie domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek oparty na tych samych okolicznościach zostanie przez sąd odrzucony.

O ustanowienie pełnomocnika z urzędu sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub okręgowej izby radców prawnych. Właściwa okręgowa radca lub okręgowa izba wyznacza pełnomocnika niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni. W zawiadomieniu skierowanym do sądu znajdować się będzie imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego adres dla doręczeń.

W przypadku, gdy we wniosku strona wskazała adwokata lub radcę prawnego, okręgowa izba lub okręgowa rada w miarę możliwości wyznaczy pełnomocnika wskazanego przez stronę.

Ustanowienie przez sąd pełnomocnika będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.