Wyjeżdżając na wakacje lub urlop do któregoś z krajów Unii Europejskiej lub EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) warto zabrać ze sobą kartę EKUZ,  czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.  Karta ta jest dowodem, iż jej posiadacz ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych podczas pobytu w innym państwie UE. Świadczenia te zostaną udzielone na koszt instytucji, w której dana osoba jest ubezpieczona.

Brak karty skutkuje poniesieniem kosztów leczenia z kieszeni pacjenta. O ich zwrot można się starać w instytucji ubezpieczającej w krajach UE/EFTA lub u krajowego ubezpieczyciela, jednajże należy podsiadać wszystkie rachunki dokumentujące poniesione koszty oraz posiadać dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli karta ulegnie zgubieniu lub kradzieży, a osoba ubezpieczona będzie wymagać udzielenia niezbędnych świadczeń medycznych wówczas należy wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Co ważne EKUZ oraz Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ nie są dokumentami potwierdzającymi posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wyjeżdżających na planowane zabiegi. W takim przypadku należy uzyskać specjalny dokument przenośny S2.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Aby otrzymać kartę EKUZ należy wniosek o wydanie karty wysłać listownie, faksem, dostarczyć osobiście lub udzielić upoważnienia osobie trzeciej ( do złożenia wniosku i odbioru karty) na adres swojego oddziału NFZ.

Wszystkie potrzebne dokumenty odnajdziemy na stronie www.nfz.gov.pl

Co EKUZ zawiera?

Na karcie EKUZ znajdują się następujące informacje:

  • imię;
  • nazwisko;
  • data urodzenia;
  • PESEL;
  • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;
  • numer identyfikacyjny Karty;
  • data ważności Karty.

Jak posługiwać się kartą EKUZ?

Taką kartę należy pokazać bezpośrednio świadczeniodawcy w kraju EU/EFTA czyli np. w szpitalu do którego trafimy lub lekarzowi pierwszego kontaktu.