Od niedawna  ( od 2008 r.) najbliżsi członkowie rodziny zmarłego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – jak mówią przepisy np. w wypadku samochodowym mogą dochodzić od osób winnych śmierci odszkodowania w przypadku, gdy wskutek śmierci bliskiego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Co więcej osoby te mogą starać się również o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

art. 446 § 3 i 4 kodeksu cywilnego

Kto może ubiegać się o takie odszkodowanie?

Przede wszystkim najbliżsi krewni zmarłego: rodzice, dzieci, rodzeństwo. Brałam udział w sprawach, w których sąd zasądzał zadośćuczynienie dla wnucząt związanych bliską relacją z dziadkami czy też zięciowi po stracie teściowej.

Sąd w tego typu sprawach będzie badał nie tylko stopień pokrewieństwa, lecz przede wszystkim więzi i relacje jakie łączyły te osoby ze zmarłym.

Kiedy sąd przyzna odszkodowanie?

Sąd w postępowaniu będzie badał przede wszystkim sytuację materialną osoby ubiegającej się o takie odszkodowanie i porównywał ją z sytuacją po śmierci osoby bliskiej.  Jeżeli ulegnie ona pogorszeniu wówczas sąd przyzna odszkodowanie.

Przez sytuację życiową należy rozumieć ogół czynników składających się na położenie życiowe jednostki, także trudno mówić o wymierzalnej wartości ekonomicznej (wyrok SN z 28.07.1976 r., IV CR 271/76)

Pod pojęciem znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, o którym mowa w art. 446 § 3 k.c., należy rozumieć nie tylko pogorszenie się sytuacji materialnej osoby bliskiej zmarłego poszkodowanego, ale także pogorszenie się sytuacji takiej osoby w zakresie pozaekonomicznym.( V CSK 459/06)

Jeżeli zmarły był osobą utrzymującą rodzinę wówczas współmałżonek lub dzieci nie powinny mieć problemu z uzyskaniem odszkodowania.

Dodatkowo sąd będzie mógł przyznać zadośćuczynienie za ból i cierpienie . Pod uwagę będzie brany wiek pokrzywdzonego, rozmiar i czas trwania jego cierpień ( np. SN w wyroku z dnia 12.04.1972 r., II CR 57/72)