Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, o której już wielokrotnie pisałam na blogu, w artykule 2  ma taki zapis:

1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub
klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.
Wydawałoby się, że żłobki i nianie to nic nowego, ale dzięki tej ustawie nianie wreszcie będą mogły wyjść z szarej strefy i będą “normalnie” zarabiać odkładając na swoją przyszłą emeryturę.

Jak to możliwe?

Nianią, zgodnie z ustawą będzie osoba fizyczna (a więc nie będzie trzeba prowadzić działalności gospodarczej), która będzie świadczyła opiekę nad dziećmi na podstawie specjalnej pisemnej umowy zawieranej z  rodzicami.

Umowa uaktywniająca

Umowa uaktywniająca określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) cel i przedmiot umowy;
3) czas i miejsce sprawowania opieki;
4) liczbę dzieci powierzonych opiece;
5) obowiązki niani;
6) wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
7) czas, na jaki umowa została zawarta;
8) warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.
Nowością w pracy niań będzie to, że za swoją pracę będzie prócz wynagrodzenia miała opłacane  składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. 
Płatnikiem składek jest ZUS, oraz rodzic w przypadku nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia.
Niania będzie mogła także przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego – składkę tę opłacał będzie rodzic.
Ważne
Jeżeli rodzic lub rodzice stracą pracę lub zaprzestaną prowadzenia działalności gospodarczej składki przez 3 miesiące będzie płacił ZUS.
Nowe przepisy dotyczące niań wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.