Nawet w przypadku gdy lekarza wiąże ze szpitalem umowa kontraktowa, za błąd medyczny popełniony przez tego lekarza odpowiadać będzie również szpital – taki wniosek płynie z orzeczenia, które Sąd Najwyższy wydał 26 stycznia  tego roku w sprawie IV CSK 308/10.

Zdaniem Sądu Najwyższego jeżeli szpital (udzielający zamówienia) podpisze z lekarzem (przyjmujący zamówienie) umowę kontraktową nie zwolni to szpitala z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez lekarza przy udzielaniu świadczenia zamówionego przez szpital.

W takim wypadku odpowiedzialność poniosą lekarz i szpital – solidarnie.

Odpowiedzialność ta wynikać będzie z art. 430 kodeksu cywilnego:

Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.

oraz art. 35 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie udzielający zamówienie i przyjmujący zamówienie.