O kancelarii | Specjalizacje | Kariera | Maluch 2014 - warsztat | Odszkodowania | Prawo Medyczne | Wynagrodzenie | Biuletyn | Blogi | Kontakt |

Prawo Medyczne

Solidarna odpowiedzialność lekarza i szpitala za błąd medyczny

Nawet w przypadku gdy lekarza wiąże ze szpitalem umowa kontraktowa, za błąd medyczny popełniony przez tego lekarza odpowiadać będzie również szpital – taki wniosek płynie z orzeczenia, które Sąd Najwyższy wydał 26 stycznia  tego roku w sprawie IV CSK 308/10.

Zdaniem Sądu Najwyższego jeżeli szpital (udzielający zamówienia) podpisze z lekarzem (przyjmujący zamówienie) umowę kontraktową nie zwolni to szpitala z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez lekarza przy udzielaniu świadczenia zamówionego przez szpital.


Zakażenia szpitalne

Przeczytałam dziś artykuł o mężczyźnie zakażonym w dzieciństwie żółtaczką, któremu sądy odmówiły wypłaty odszkodowania.

Wszystko przez opinie biegłych,  z których nie wynikało jednoznacznie gdzie mogło dojść do zakażenia – pacjent bowiem był leczony w dwóch placówkach.


Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Od niedawna  ( od 2008 r.) najbliżsi członkowie rodziny zmarłego wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – jak mówią przepisy np. w wypadku samochodowym mogą dochodzić od osób winnych śmierci odszkodowania w przypadku, gdy wskutek śmierci bliskiego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Co więcej osoby te mogą starać się również o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.


Sądy Lekarskie

Nowa ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 219, poz. 1708), zmienia zasady postępowania przed sądem lekarskim. Postępowanie przed sądami lekarskimi dla pokrzywdzonych stało się jawne, zyskali oni status strony (dotychczas pokrzywdzeni mogli być wyłącznie świadkami w postępowaniu).


Odszkodowania za błędy lekarskie – przygotowania do procesu

Od czego ma zacząć pacjent, który został pokrzywdzony w wyniku błędu lekarskiego?
Aby maksymalnie skrócić czas długotrwałych procesów sądowych  z tytułu odszkodowań za błędy lekarskie należy się do nich bardzo dobrze przygotować.