Honorarium za czynności jest ustalane z każdym klientem indywidualnie.

Stosujemy następujące systemy rozliczenia:

System rozliczenia godzinowy:

Za świadczone usługi Kancelaria Lege Artis pobiera wynagrodzenie liczone stosownie do ilości godzin przepracowanych według rozliczenia stawek godzinowych. (system rozliczenia godzinowy). Stawka godzinowa ustalana jest indywidualnie z klientem. Kancelarię można w dowolnym momencie poprosić o podanie szczegółów dotyczących sposobu obliczania wynagrodzenia.

System rozliczenia ryczałtowy:

Stała bądź doraźna obsługa prawna wynagradzana jest w formie ustalonego miesięcznego ryczałtu, którego wysokość uzależniona jest od wstępnej analizy nakładu pracy. Sprawy sądowe, występowanie przez sądami powszechnymi każdej instancji, rozliczane są na odrębnych zasadach w zależności od wartości przedmiotu sporu lub charakteru sprawy.

System rozliczenia budżetowy:

W przypadku stałej bądź dorażnej obsługi prawnej możliwe jest uzgodnienie maksymalnego budżetu opracowanego wspólnie z Klientem Kancelarii.

Koszty dodatkowe:

Do każdego honorarium Kancelaria dolicza koszty związane z prowadzeniem danej sprawy. W szczególności są to koszty podróży, usług kurierskich itp.

Wynagrodzenie jest powiększane o podatek VAT.